Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 90 : 5
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

5 جَرَفْتَهُمْ. كَسِنَةٍ يَكُونُونَ. بِالْغَدَاةِ كَعُشْبٍ يَزُولُ.
مزامير 90 : 5

مزامير 90 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

7 لأَنَّنَا قَدْ فَنِينَا بِسَخَطِكَ وَبِغَضَبِكَ ارْتَعَبْنَا.
مزامير 90 : 7

مزامير 90 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter