Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 89 : 52
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

52 مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلَى الدَّهْرِ. آمِينَ فَآمِينَ.
مزامير 89 : 52

مزامير 89 : 49
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

49 أَيْنَ مَرَاحِمُكَ الأُوَلُ يَا رَبُّ الَّتِي حَلَفْتَ بِهَا لِدَاوُدَ بِأَمَانَتِكَ؟
مزامير 89 : 49

مزامير 89 : 49
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter