Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 80 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

7 يَا إِلَهَ الْجُنُودِ أَرْجِعْنَا وَأَنِرْ بِوَجْهِكَ فَنَخْلُصَ.
مزامير 80 : 7

مزامير 80 : 18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

18 فَلاَ نَرْتَدَّ عَنْكَ. أَحْيِنَا فَنَدْعُوَ بِاسْمِكَ.
مزامير 80 : 18

مزامير 80 : 18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter