Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 70 : 5
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

5 أَمَّا أَنَا فَمِسْكِينٌ وَفَقِيرٌ. اللهُمَّ أَسْرِعْ إِلَيَّ. مُعِينِي وَمُنْقِذِي أَنْتَ. يَا رَبُّ لاَ تَبْطُؤْ.
مزامير 70 : 5

مزامير 70 : 5
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter