Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 68 : 17
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

17 مَرْكَبَاتُ اللهِ رَبَوَاتٌ أُلُوفٌ مُكَرَّرَةٌ. الرَّبُّ فِيهَا. سِينَا فِي الْقُدْسِ.
مزامير 68 : 17

مزامير 68 : 17
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter