Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 67 : 5
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

5 يَحْمَدُكَ الشُّعُوبُ يَا اللهُ. يَحْمَدُكَ الشُّعُوبُ كُلُّهُمُ.
مزامير 67 : 5

مزامير 67 : 6
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

6 الأَرْضُ أَعْطَتْ غَلَّتَهَا. يُبَارِكُنَا اللهُ إِلَهُنَا.
مزامير 67 : 6

مزامير 67 : 6
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter