Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 66 : 1
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

1 اِهْتِفِي لِلَّهِ يَا كُلَّ الأَرْضِ.
مزامير 66 : 1

مزامير 66 : 6
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

6 حَوَّلَ الْبَحْرَ إِلَى يَبَسٍ وَفِي النَّهْرِ عَبَرُوا بِالرِّجْلِ. هُنَاكَ فَرِحْنَا بِهِ.
مزامير 66 : 6

مزامير 66 : 6
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter