Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 65 : 2
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

2 يَا سَامِعَ الصَّلاَةِ إِلَيْكَ يَأْتِي كُلُّ بَشَرٍ.
مزامير 65 : 2

مزامير 65 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

3 آثَامٌ قَدْ قَوِيَتْ عَلَيَّ. مَعَاصِينَا أَنْتَ تُكَفِّرُ عَنْهَا.
مزامير 65 : 3

مزامير 65 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter