Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 65 : 1-2
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

1 لَكَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ يَا اللهُ فِي صِهْيَوْنَ وَلَكَ يُوفَى النَّذْرُ. 2 يَا سَامِعَ الصَّلاَةِ إِلَيْكَ يَأْتِي كُلُّ بَشَرٍ.
مزامير 65 : 1-2

مزامير 65 : 1-2
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter