Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 44 : 23
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

23 اِسْتَيْقِظْ. لِمَاذَا تَتَغَافَى يَا رَبُّ؟ انْتَبِهْ. لاَ تَرْفُضْ إِلَى الأَبَدِ.
مزامير 44 : 23

مزامير 44 : 26
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

26 قُمْ عَوْناً لَنَا وَافْدِنَا مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ.
مزامير 44 : 26

مزامير 44 : 26
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter