Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 40 : 13
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

13 اِرْتَضِ يَا رَبُّ بِأَنْ تُنَجِّيَنِي. يَا رَبُّ إِلَى مَعُونَتِي أَسْرِعْ.
مزامير 40 : 13

مزامير 40 : 17
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

17 أَمَّا أَنَا فَمِسْكِينٌ وَبَائِسٌ. الرَّبُّ يَهْتَمُّ بِي. عَوْنِي وَمُنْقِذِي أَنْتَ. يَا إِلَهِي لاَ تُبْطِئ.
مزامير 40 : 17

مزامير 40 : 17
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter