Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 34 : 5
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

5 نَظَرُوا إِلَيْهِ وَاسْتَنَارُوا وَوُجُوهُهُمْ لَمْ تَخْجَلْ.
مزامير 34 : 5

مزامير 34 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

7 مَلاَكُ الرَّبِّ حَالٌّ حَوْلَ خَائِفِيهِ وَيُنَجِّيهِمْ.
مزامير 34 : 7

مزامير 34 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter