Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 34 : 5
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

5 نَظَرُوا إِلَيْهِ وَاسْتَنَارُوا وَوُجُوهُهُمْ لَمْ تَخْجَلْ.
مزامير 34 : 5

مزامير 34 : 4
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

4 طَلَبْتُ إِلَى الرَّبِّ فَاسْتَجَابَ لِي وَمِنْ كُلِّ مَخَاوِفِي أَنْقَذَنِي.
مزامير 34 : 4

مزامير 34 : 4
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter