Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 33 : 6
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

6 بِكَلِمَةِ الرَّبِّ صُنِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَبِنَسَمَةِ فَمِهِ كُلُّ جُنُودِهَا.
مزامير 33 : 6

مزامير 33 : 9
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

9 لأَنَّهُ قَالَ فَكَانَ. هُوَ أَمَرَ فَصَارَ.
مزامير 33 : 9

مزامير 33 : 9
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter