Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 33 : 22
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

22 لِتَكُنْ يَا رَبُّ رَحْمَتُكَ عَلَيْنَا حَسْبَمَا انْتَظَرْنَاكَ.
مزامير 33 : 22

مزامير 33 : 18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

18 هُوَذَا عَيْنُ الرَّبِّ عَلَى خَائِفِيهِ الرَّاجِينَ رَحْمَتَهُ
مزامير 33 : 18

مزامير 33 : 18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter