Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 139 : 17-18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

17 مَا أَكْرَمَ أَفْكَارَكَ يَا اللهُ عِنْدِي! مَا أَكْثَرَ جُمْلَتَهَا! 18 إِنْ أُحْصِهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنَ الرَّمْلِ. اسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكَ.
مزامير 139 : 17-18

مزامير 139 : 17-18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter