Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 127 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

3 هُوَذَا الْبَنُونَ مِيرَاثٌ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ ثَمَرَةُ الْبَطْنِ أُجْرَةٌ.
مزامير 127 : 3

مزامير 127 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter