Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 12 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

7 أَنْتَ يَا رَبُّ تَحْفَظُهُمْ. تَحْرُسُهُمْ مِنْ هَذَا الْجِيلِ إِلَى الدَّهْرِ.
مزامير 12 : 7

مزامير 12 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter