Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 118 : 5
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

5 مِنَ الضِّيقِ دَعَوْتُ الرَّبَّ فَأَجَابَنِي مِنَ الرُّحْبِ.
مزامير 118 : 5

مزامير 118 : 18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

18 تَأْدِيباً أَدَّبَنِي الرَّبُّ وَإِلَى الْمَوْتِ لَمْ يُسْلِمْنِي.
مزامير 118 : 18

مزامير 118 : 18
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter