Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
مزامير 100 : 2
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

2 اعْبُدُوا الرَّبَّ بِفَرَحٍ. ادْخُلُوا إِلَى حَضْرَتِهِ بِتَرَنُّمٍ.
مزامير 100 : 2

مزامير 100 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

3 اعْلَمُوا أَنَّ الرَّبَّ هُوَ اللهُ. هُوَ صَنَعَنَا وَلَهُ نَحْنُ شَعْبُهُ وَغَنَمُ مَرْعَاهُ.
مزامير 100 : 3

مزامير 100 : 3
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter