Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
عدد 6 : 24-26
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

يُبَارِكُكَ الرَّبُّ وَيَحْرُسُكَ. يُضِيءُ الرَّبُّ بِوَجْهِهِ عَليْكَ وَيَرْحَمُكَ. يَرْفَعُ الرَّبُّ وَجْهَهُ عَليْكَ وَيَمْنَحُكَ سَلاماً.
عدد 6 : 24-26

عدد 6 : 24-26
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter