Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
متى 15 : 11
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

لَيْسَ مَا يَدْخُلُ الْفَمَ يُنَجِّسُ الإِنْسَانَ بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ هَذَا يُنَجِّسُ الإِنْسَانَ».
متى 15 : 11

متى 15 : 11
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter