Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لوقا 6 : 37
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَلاَ تَدِينُوا فَلاَ تُدَانُوا. لاَ تَقْضُوا عَلَى أَحَدٍ فَلاَ يُقْضَى عَلَيْكُمْ. اِغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ.
لوقا 6 : 37

لوقا 6 : 37
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter