Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لوقا 6 : 27
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

«لَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ
لوقا 6 : 27

لوقا 6 : 27
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter