Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لوقا 19 : 27
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».
لوقا 19 : 27

لوقا 19 : 27
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter