Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لوقا 18 : 20
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا: لاَ تَزْنِ. لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ».
لوقا 18 : 20

لوقا 18 : 20
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter