Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 7 : 27
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

كُلُّ نَفْسٍ تَاكُلُ شَيْئا مِنَ الدَّمِ تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا».
لاويين 7 : 27

لاويين 7 : 27
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter