Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 26 : 33
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَاذَرِّيكُمْ بَيْنَ الامَمِ وَاجَرِّدُ وَرَاءَكُمُ السَّيْفَ فَتَصِيرُ ارْضُكُمْ مُوحِشَةً وَمُدُنُكُمْ تَصِيرُ خَرِبَةً.
لاويين 26 : 33

لاويين 26 : 33
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter