Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 26 : 31
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَاصَيِّرُ مُدُنَكُمْ خَرِبَةً وَمَقَادِسَكُمْ مُوحِشَةً وَلا اشْتَمُّ رَائِحَةَ سُرُورِكُمْ.
لاويين 26 : 31

لاويين 26 : 31
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter