Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 26 : 30
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَاخْرِبُ مُرْتَفَعَاتِكُمْ وَاقْطَعُ شَمْسَاتِكُمْ وَالْقِي جُثَثَكُمْ عَلَى جُثَثِ اصْنَامِكُمْ وَتَرْذُلُكُمْ نَفْسِي.
لاويين 26 : 30

لاويين 26 : 30
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter