Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 24 : 19
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَاذَا احْدَثَ انْسَانٌ فِي قَرِيبِهِ عَيْبا فَكَمَا فَعَلَ كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِهِ.
لاويين 24 : 19

لاويين 24 : 19
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter