Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 19 : 32
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

مِنْ امَامِ الاشْيَبِ تَقُومُ وَتَحْتَرِمُ وَجْهَ الشَّيْخِ وَتَخْشَى الَهَكَ. انَا الرَّبُّ.
لاويين 19 : 32

لاويين 19 : 32
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter