Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 19 : 16
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

لا تَسْعَ فِي الْوِشَايَةِ بَيْنَ شَعْبِكَ. لا تَقِفْ عَلَى دَمِ قَرِيبِكَ. انَا الرَّبُّ.
لاويين 19 : 16

لاويين 19 : 16
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter