Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 19 : 15
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

لا تَرْتَكِبُوا جَوْرا فِي الْقَضَاءِ. لا تَاخُذُوا بِوَجْهِ مِسْكِينٍ وَلا تَحْتَرِمْ وَجْهَ كَبِيرٍ. بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ لِقَرِيبِكَ.
لاويين 19 : 15

لاويين 19 : 15
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter