Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
لاويين 19 : 10
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَكَرْمَكَ لا تُعَلِّلْهُ وَنِثَارَ كَرْمِكَ لا تَلْتَقِطْ. لِلْمِسْكِينِ وَالْغَرِيبِ تَتْرُكُهُ. انَا الرَّبُّ الَهُكُمْ.
لاويين 19 : 10

لاويين 19 : 10
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter