Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
يوحنا 8 : 24
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

فَقُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ لأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَنِّي أَنَا هُوَ تَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ».
يوحنا 8 : 24

يوحنا 8 : 24
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter