Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
يوحنا 16 : 2
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

سَيُخْرِجُونَكُمْ مِنَ الْمَجَامِعِ بَلْ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلَّهِ.
يوحنا 16 : 2

يوحنا 16 : 2
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter