Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
يوحنا 10 : 9
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

أَنَا هُوَ الْبَابُ. إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدٌ فَيَخْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَجِدُ مَرْعًى.
يوحنا 10 : 9

يوحنا 10 : 9
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter