Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
خروج 20 : 12
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

اكْرِمْ ابَاكَ وَامَّكَ لِتَطُولَ ايَّامُكَ عَلَى الارْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ الَهُكَ.
خروج 20 : 12

خروج 20 : 12
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter