Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
تثنية 28 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

يَجْعَلُ الرَّبُّ أَعْدَاءَكَ القَائِمِينَ عَليْكَ مُنْهَزِمِينَ أَمَامَكَ. فِي طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ يَخْرُجُونَ عَليْكَ وَفِي سَبْعِ طُرُقٍ يَهْرُبُونَ أَمَامَكَ.
تثنية 28 : 7

تثنية 28 : 7
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter