Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
تثنية 24 : 13
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

رُدَّ إِليْهِ الرَّهْنَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِيَنَامَ فِي ثَوْبِهِ وَيُبَارِكَكَ فَيَكُونَ لكَ بِرٌّ لدَى الرَّبِّ إِلهِكَ.
تثنية 24 : 13

تثنية 24 : 13
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter