Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
تثنية 2 : 34
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

وَأَخَذْنَا كُل مُدُنِهِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ وَحَرَّمْنَا مِنْ كُلِّ مَدِينَةٍ الرِّجَال وَالنِّسَاءَ وَالأَطْفَال. لمْ نُبْقِ شَارِداً.
تثنية 2 : 34

تثنية 2 : 34
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter