Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
تثنية 15 : 14
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

تُزَوِّدُهُ مِنْ غَنَمِكَ وَمِنْ بَيْدَرِكَ وَمِنْ مَعْصَرَتِكَ. كَمَا بَارَكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ تُعْطِيهِ.
تثنية 15 : 14

تثنية 15 : 14
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter