Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
تثنية 10 : 19
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

فَأَحِبُّوا الغَرِيبَ لأَنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ.
تثنية 10 : 19

تثنية 10 : 19
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter