Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
2 تسالونيكي 1 : 9
Entire Chapter | Next Chapter

الَّذِينَ سَيُعَاقَبُونَ بِهَلاَكٍ أَبَدِيٍّ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ وَمِنْ مَجْدِ قُوَّتِهِ،
2 تسالونيكي 1 : 9

2 تسالونيكي 1 : 9
Entire Chapter | Next Chapter