Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
1 كورنثوس 11 : 14
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

أَمْ لَيْسَتِ الطَّبِيعَةُ نَفْسُهَا تُعَلِّمُكُمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِنْ كَانَ يُرْخِي شَعْرَهُ فَهُوَ عَيْبٌ لَهُ؟
1 كورنثوس 11 : 14

1 كورنثوس 11 : 14
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter