Online Bible

Verse numbers | Abbreviations | Search Arabic Bible
1 كورنثوس 11 : 10
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter

لِهَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ.
1 كورنثوس 11 : 10

1 كورنثوس 11 : 10
Previous Chapter | Entire Chapter | Next Chapter